Kommunens webbplatser

Alkoholservering

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantagen. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Undantag för serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
 • och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter vara uppfyllda.

Tillfälligt längre handläggningstider

På grund av vakanta tjänster inom alkoholhandläggningen kan du behöva räkna med längre handläggningstider vid ansökan om serveringstillstånd.

Ordinarie beräknad handläggningstid:

 • stadigvarande tillstånd: 3-4 månader
 • enstaka tillfälle/tillfälligt/slutet sällskap: 1-2 månader

Tillfälligt kommer handläggningstiderna att vara längre än ovan. Skicka gärna in din ansökan om serveringstillstånd i god tid.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs också att man som sökande kan verifiera hela finansieringen av en verksamhet.

En sökande måste ha rätt att disponera den lokal samt tillhörande lokaler och kök som sökande avse bedriva sin verksamhet i, serveringsstället.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogden med flera. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka två-tre månader. Det finns ingen möjlighet att under handläggningstiden få ett tillfälligt tillstånd. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Om ni ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd i en lokal där det tidigare inte funnits ett serveringstillstånd är det nämnden för arbete och välfärd som är beslutsfattare i ärendet. Nämnden har sammanträde en gång i måndagen. Vid en sådan ansökan rekommenderar vi er att skicka in er ansökan i god tid till att ni avser öppna verksamheten.

För att få servera alkoholdrycker till allmänheten behöver man ett serveringstillstånd. Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ansöker man om hos kommunen. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Alkoholtillstånd enstaka tillfälle

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av alkoholhandläggare. Man kan inte erhålla tillfälligt serveringstillstånd obegränsat många gånger under ett år. Varje kommun har egna bestämmelser som reglerar antalet gånger en tillståndshavare får inneha tillfälligt tillstånd.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd. Tillståndshavare av tillfälligt tillstånd kan även ansöka om tillfälligt tillstånd på gemensam serveringsyta. Detta förutsätter att varje sökande innehar ett eget tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd kan även ansökas för pausservering och provsmakning.

Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen där serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in i god tid innan evenemanget, gärna två månader innan.

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt - för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver evenemanget, till exempel medlemmar i en förening eller anställda på ett företag. Ett slutet sällskap kan också vara gäster på ett bröllop.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen har beslutat att registrera anläggningen som livsmedelsanläggning. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att erhålla serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället. Det räknas heller inte som ett slutet sällskap om enda kravet för att delta är att man har en förköpsbiljett. Ett slutet sällskap måste ha någon form av gemensamt intresse innan evenemanget äger rum. Detta kan exempelvis vara att en fotbollsförening ska ha jubileum med alkoholservering. Ett slutet sällskap kan vara medlemmarna i fotbollsföreningen, förutsatt att medlemskap inte löses vid anmälan till evenemanget eller i entrén.

Alkoholhandläggare kommer innan evenemanget att kolla utformningen av eventuell marknadsföring för att se att marknadsföring av evenemang till slutna sällskap inte marknadsförs offentligt och därav anses rikta sig till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

För privata fester, bröllop eller liknande vid enstaka tillfälle där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd. Undantag från detta är vanligen att serveringen ska bedrivas i en tillståndspliktig lokal.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka en månad. Ansökan samt bilagor ska därför vara inskickat senast 30 dagar innan datum för tillställningen. Beslut fattas av alkoholhandläggaren på förvaltningen för arbete och lärande.

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap

Handläggningstiden för ett stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka 2-3 månader. En sådan ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap genomförs samma prövning av sökande som vid stadigvarande tillstånd till allmänheten. Sökande måste vara personligt och ekonomiskt lämplig samt genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen. Det ställs krav på lokalens utformning och matutbudet verksamheten erbjuder. Lokalen måste vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö och Hälsa. Sökande måste även kunna via hela finansieringen av uppstarten av verksamheten samt tydligt redogöra för att ansökan avser just ett slutet sällskap.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps, efter anmälan till kommunen.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få ansökningsblankett. Om ni innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för de drycker ni avser att erbjuda provsmakning av, glöm inte att anmäla till kommunen de tillfällen ni ska bedriva provsmakning av alkoholdrycker.

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

En anmälan om kryddning av snaps görs till kommunen innan man kryddar spritdrycken. I anmälan ska det framgå vilken spritdryck samt vilka kryddor man avser att använda.

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen:

 • till största delen består av sittplatser vid bord
 • erbjuder servering av lagad mat
 • ligger i anslutning till din serveringslokal
 • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
 • kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är alltså inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånd för pausservering, provsmakning och catering.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Nämnden för arbete och välfärd handlägger Växjö kommuns serveringstillstånd samt bedriver tillsynsarbete enligt alkohollagen. Alkoholhandläggarna har även ansvar för alla försäljning- och serveringsställen av folköl samt tillsyn genom informationstillsyn och kontrollköp.

Förvaltningen arbete och välfärd handlägger även serveringstillstånd och folkölsanmälan samt bedriver tillsyn enligt alkohollagen för Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun.

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 om ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (§ 21, dnr 2020-00767).

Avgifterna baseras, med få undantag, på en timtaxa på 800 kronor per handläggningstimme och handläggningstid för respektive ärendetyp.

Ansökningsavgifter betalas i förskott

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd ska betalas i förskott. Handläggningen påbörjas när ärendet är betalt.

Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. I listan framgår vilken summa som gäller för varje typ av ärende.

Eventuell avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand.

Frågor om betalning

Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggarna genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till alkinbox@vaxjo.se.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd (tillståndsprövning)

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap, cateringverksamhet till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd – 9 600 kronor
 • Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid - 4 800 kronor
 • Nyansökan, tillstånd för cateringverksamhet om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen samt tillstånd för stadigvarande serveringstillstånd om sökande redan har cateringtillstånd - 4 800 kronor
 • Ansökan om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende uteservering, alkoholdryck och serveringstid samt tillfällig servering till allmänheten av den som har stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Ändringen avser en period på max 48 timmar. Ett tillfälle per ansökan och max tre tillfällen inom 12 månader från första tillfället – 800 kronor
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme - 4 800 kronor
 • Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta servering till allmänheten - 2 000 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering - 8 800 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 4 800 kronor
 • Ansökan om provsmakning (tillverkare) enligt 8 kap 7 § alkohollagen - 8 800 kronor

Tillfälliga tillstånd allmänheten

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift

 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar 1 dag - 500 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 1 - 4 dagar i följd - 4 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 5 dagar eller fler i följd - 4 800 kronor
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare - 4 000 kronor
 • Provsmakningstillstånd för tillverkare - 4 000 kronor
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme, avgift per tillståndshavare - 2 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället - 4 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår - 4 800 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 2 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 2 800 kronor

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift

 • Tillfälligt tillstånd - 2 400 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar - 500 kronor

Kunskapsprov - tre tillfällen

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet, 1 600 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 1 000 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning, 500 kronor.

Anmälan

 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse med 50 procent eller mer - 4 800 kronor
 • Anmälan om ändrade ägarförhållande/styrelse med mindre än 50 procent, byte av driftsansvarig - 4 000 kronor
 • Anmälan provsmakning (tillståndshavare) - 600 kronor
 • Anmälan kryddning av snaps (tillståndshavare) - 600 kronor
 • Anmälan om lokal för catering (lokaler avsedda för allmänheten) - 800 kronor
 • Anmälan folköl detaljhandel/servering - 1 200 kronor
 • Anmälan minibar/rumsservering – 0 kronor
 • Anmälan om serveringsansvarig personal - 0 kronor

Restaurangrapporter, påminnelser

Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars dock senast 1 april – 2 000 konor

Avgifter för tillsyn

För tillsyn av serveringsställen med stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna sällskap tas en tillsynsavgift ut som är uppdelad i två delar: en fast årlig avgift och en rörlig avgift. För tillsyn kväll, helg, afton och helgdag tas en avgift ut med 1,5 gånger timtaxan.

Fast årlig avgift för tillsyn

I den fasta årliga avgiften ingår inre tillsyn enligt tillsynsplan (dvs. inte inre tillsyn på förekommande anledning), förebyggande tillsyn och rådgivning.

 • Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringstillstånd – 2 000 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid klockan 01.00 - 02:00 - 1 000 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid efter klockan 02:00 - 2 000 kronor
 • Tillsyn för detaljhandel/servering av folköl - 1 000 kronor

Rörlig tillsynsavgift

Utöver den fasta årliga avgiften tillkommer rörlig tillsynsavgift. Avgiften beräknas genom att handläggningstiden för tillsyn multipliceras med en timtaxa på 800 kronor per timme, max två timmar per tillfälle. Tillsynsfrekvens fastställs i nämndens tillsynsplan.

Tilläggsavgift tillkommer för extra tillsyn på förekommande anledning som medför extra tillsyn utöver den planerade. Avgift för extra tillkommande tillsyn beräknas genom att den faktiska tidsåtgången för handläggning av ärendet multipliceras med en timtaxa på 800 kronor per timme. När extra tillsyn utöver den planerade inleds meddelas tillståndshavaren skriftligt om att extra tillsyn inleds samt att tillsynen debiteras enligt timdebitering för den faktiska handläggningstiden i ärendet.

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Den som bedriver servering har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid försäljning av folköl ska egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Om du inte är nöjd med arbete och välfärds beslut om ditt alkoholtillstånd kan du överklaga det skriftligt.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att skriva beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Växjö kommun, Arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Arbete och välfärd måste ha tagit emot skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Hittar du inte det du söker?

Här finns fler e-tjänster och blanketter kopplade till alkoholservering.

Kontakta oss

För frågor kopplade till alkoholtillstånd, kontakta oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till alkinbox@vaxjo.se.

Uppdaterad: 20-maj-2022