Kommunens webbplatser

Bygglov

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga. Här kan du se vad som gäller för dig som företagare, hitta regler och riktlinjer samt söka bygglov eller göra en anmälan.

Ansökan om bygglov

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren sker på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende får du avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver du göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Det finns många åtgärder som kräver bygglov. För att förenkla processen har vi gjort en beskrivning av hur bygglovsansökan går till, från ansökan till det att du får börja använda ditt nya bygge.

Vid enklare eller mindre åtgärder krävs inte alltid alla steg. Då kan startbesked ges utan samråd och ofta krävs inte heller arbetsplatsbesök eller slutsamråd.

Förberedelser

Börja med att ta reda på om det du vill göra kräver bygglov eller anmälan. Vilket som gäller beror på vad du vill göra för typ av åtgärd. Om du har frågor om just din situation är du välkommen att höra av dig till oss.

Ta även reda på vilka handlingar du behöver skicka tillsammans med din bygglovsansökan eller anmälan så att du har allt färdigt till du ska göra din ansökan eller anmälan.

Ansökan eller anmälan

Gör din ansökan eller anmälan i god tid. Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då byggnaden får tas i bruk. Ansöker gör du antingen via e-tjänst eller via blankett. När du skickat in din ansökan eller anmälan registreras den. Om ditt ärende är komplett från början får du en
bygglovshandläggare för granskning. Det är den personen du kommer ha kontakt med fram till att du får beviljat bygglov.

Granskning

Handläggaren gör en granskning av din ansökan eller anmälan. Det betyder att de undersöker om ansökan eller anmälan följer bestämmelserna för fastigheten och lagstiftningen som gäller. Bestämmelser för fastigheten kan vara detaljplan eller områdesbestämmelser. Gällande lagstiftning är framför allt plan- och bygglagen.

Innan handläggaren fattar ett beslut får berörda instanser, myndigheter och sakägare möjlighet att yttra sig, det vill säga lämna synpunkter. Myndigheter kan vara till exempel trafikverket eller miljö- och hälsoskyddskontoret. Sakägare är till exempel grannar. Handläggaren tar in yttrandena och går igenom alla synpunkter. Synpunkterna vägs mot varandra och förslaget i ansökan kan behöva ändras. Vid granskningen informerar också din handläggare dig om du behöver söka några andra tillstånd eller göra en anmälan, exempelvis till Länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddskontoret.

Beslut - bygglov

Ifall ansökan eller anmälan är korrekt och följer bestämmelser och regler beviljas du bygglov. Du får bygglovet via post.

Ärendet går vidare till byggnadsnämnden vid följande tre fall:

  • om någon av instanserna, myndigheterna eller andra sakägare har
    haft synpunkter som påverkar
  • om ärendet är av stor vikt, till exempel om byggnationen sker i en
    känslig miljö av något slag, som en kulturmiljö.
  • om handläggaren föreslår avslag.

Om du som är berörd, till exempel som granne eller myndighet, är missnöjd med beslutet att bevilja bygglovet kan du överklaga till Länsstyrelsen som då prövar bygglovet. Om de fattar ett beslut som du också är missnöjd med kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen som också prövar bygglovet. Om även de fattar ett beslut du är missnöjd med kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Men det är inte alla överklagandet som tas upp för prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det krävs ett prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp till prövning. Prövningstillstånd lämnas om det finns en anledning att ifrågasätta beslutet som fattats.

Tekniskt samråd och startbesked

Det krävs inte bara ett bygglov för att påbörja åtgärden utan även ett startbesked. Det hålls ett tekniskt samråd där byggnadsinspektör och kontrollansvarig måste vara på plats. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. Vid tekniskt samråd görs en genomgång av de tekniska kraven, till exempel brandsäkerhet, konstruktion, vatten och avlopp. Om kraven som ställs uppfylls får du startbesked och kan börja bygga.

Arbetsplatsbesök under byggnationen

Beroende på hur stor och omfattande byggnationen är görs ibland ett eller flera arbetsplatsbesök av byggnadsinspektören och kontrollansvarig. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. Då görs en kontroll på att det som har sagts i beslut om bygglov, vid tekniskt samråd och vid startbesked följs, men även att bygget följer tidsplanen och att det är ordning på arbetsplatsen.

Slutsamråd och slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk hålls ett slutsamråd och du behöver ett slutbesked. Slutsamrådet hålls av byggnadsinspektören och kontrollansvarig. För sökande och entreprenören är det frivilligt att vara med. För att få slutbeskedet lämnar du in de handlingar som behövs och visar att du har följt alla regler, bygglovet och startbeskedet. Det är byggnadsinspektören som ger slutbeskedet. Därefter får du börja använda byggnaden.

Vi erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Du bokar din tid via e-tjänst.

Vi hjälper dig inför din ansökan

Vid bygglovsrådgivningen får du möjlighet att ställa frågor till en bygglovshandläggare redan innan du gör din bygglovsansökan. Det kan exempelvis handla om frågor som; om det behövs bygglov, vad som gäller i ditt område, hur mycket du får bygga eller om det finns några andra särskilda regler. Både privatpersoner och företag kan boka tid för bygglovsrådgivning och det är kostnadsfritt. Tiden bokar du via e-tjänsten Frågor till bygglovsavdelningen, där får du välja mellan att vi ringer upp dig, ett digitalt möte via teams eller att du kommer till kommunhuset för ett fysiskt möte.

När du bokar tid för bygglovsrådgivning tänk då på att tydligt förklara vad det är du önskar få svar på. Bifoga gärna skisser eller foton, så handläggaren kan förbereda sig och ta fram information som behövs för att ge dig den hjälp som du behöver.

Ett vägledande samtal

Under samtalet har vi inte möjlighet att ta beslut eller göra tolkningar av bestämmelser och möjliga avvikelser. För att göra det behöver vi få in en ansökan om bygglov som vi kan handlägga och därefter ta beslut.

E-tjänster

Uppdaterad: 30-maj-2024