Kommunens webbplatser

Alkoholservering

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantagen.

Ett stadigvarande serveringstillstånd behövs när du bedriver:

 • restaurang
 • bar
 • cateringverksamhet
 • festvåning.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
 • och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter vara uppfyllda.

Anmäl förändringar eller sök nytt tillstånd

Förändringar i verksamheten ska anmälas, exempelvis om kontaktuppgifterna ändras. Enligt alkohollagen är man skyldig att anmäla förändringar och i vissa fall även söka nytt tillstånd.

 • Byte av lokal.
 • Ändrade kontaktuppgifter.
 • Förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen, förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen.
 • Ändring av serveringsansvariga.
 • Ny lokal för cateringverksamhet.
 • Kryddning av egen snaps.
 • Arrangemang med provsmakning av alkoholdrycker.
 • Serveringsverksamheten upphör.

Handläggningstider

 • Stadigvarande tillstånd: 3-4 månader
 • Enstaka tillfälle/tillfälligt/slutet sällskap: 1-2 månader

Varför tar det så lång tid?

Remisshanteringen som krävs tar tid. Vi skickar oftast remisser till polisen, skatteverket, kronofogden, miljö- och byggnämnden och räddningstjänsten. Ibland tar det tid innan vi får svar och vi kan inget göra innan svaren har kommit.

Om du ändrar din ansökan under pågående utredning måste vi pröva de nya förhållandena och kanske skicka nya remisser.

Innan vi kan påbörja handläggningen måste ansökan vara komplett.

Tänk på att skicka in din ansökan om serveringstillstånd i god tid.

För att få servera alkoholdrycker till allmänheten behöver man ett serveringstillstånd. Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ansöker man om hos kommunen. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Alkoholtillstånd enstaka tillfälle

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av alkoholhandläggare. Man kan inte erhålla tillfälligt serveringstillstånd obegränsat många gånger under ett år. Varje kommun har egna bestämmelser som reglerar antalet gånger en tillståndshavare får inneha tillfälligt tillstånd.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd. Tillståndshavare av tillfälligt tillstånd kan även ansöka om tillfälligt tillstånd på gemensam serveringsyta. Detta förutsätter att varje sökande innehar ett eget tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd kan även ansökas för pausservering och provsmakning.

Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen där serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in i god tid innan evenemanget, gärna två månader innan.

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt - för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver evenemanget, till exempel medlemmar i en förening eller anställda på ett företag. Ett slutet sällskap kan också vara gäster på ett bröllop.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att miljö och byggavdelningen i Växjö kommun har beslutat att registrera anläggningen som livsmedelsanläggning. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att erhålla serveringstillstånd - även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället. Det räknas heller inte som ett slutet sällskap om enda kravet för att delta är att man har en förköpsbiljett. Ett slutet sällskap måste ha någon form av gemensamt intresse innan evenemanget äger rum. Detta kan exempelvis vara att en fotbollsförening ska ha jubileum med alkoholservering. Ett slutet sällskap kan vara medlemmarna i fotbollsföreningen, förutsatt att medlemskap inte löses vid anmälan till evenemanget eller i entrén.

Alkoholhandläggare kommer innan evenemanget att kolla utformningen av eventuell marknadsföring för att se att marknadsföring av evenemang till slutna sällskap inte marknadsförs offentligt och därav anses rikta sig till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

För privata fester, bröllop eller liknande vid enstaka tillfälle där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd. Undantag från detta är vanligen att serveringen ska bedrivas i en tillståndspliktig lokal.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka en månad. Ansökan samt bilagor ska därför vara inskickat senast 30 dagar innan datum för tillställningen. Beslut fattas av alkoholhandläggaren på miljö och byggavdelningen.

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap

Handläggningstiden för ett stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka 2-3 månader. En sådan ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap genomförs samma prövning av sökande som vid stadigvarande tillstånd till allmänheten. Sökande måste vara personligt och ekonomiskt lämplig samt genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen. Det ställs krav på lokalens utformning och matutbudet verksamheten erbjuder. Lokalen måste vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljö och byggavdelningen. Sökande måste även kunna via hela finansieringen av uppstarten av verksamheten samt tydligt redogöra för att ansökan avser just ett slutet sällskap.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps, efter anmälan till kommunen.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få ansökningsblankett. Om ni innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för de drycker ni avser att erbjuda provsmakning av, glöm inte att anmäla till kommunen de tillfällen ni ska bedriva provsmakning av alkoholdrycker.

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

En anmälan om kryddning av snaps görs till kommunen innan man kryddar spritdrycken. I anmälan ska det framgå vilken spritdryck samt vilka kryddor man avser att använda.

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen:

 • till största delen består av sittplatser vid bord
 • erbjuder servering av lagad mat
 • ligger i anslutning till din serveringslokal
 • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
 • kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är alltså inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs också att man som sökande kan verifiera hela finansieringen av en verksamhet.

En sökande måste ha rätt att disponera den lokal samt tillhörande lokaler och kök som sökande avse bedriva sin verksamhet i, serveringsstället.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. Du kan behöva söka andra tillstånd såsom:

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogden med flera. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka 3-4 månader. Det finns ingen möjlighet att under handläggningstiden få ett tillfälligt tillstånd. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Om ni ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd i en lokal där det tidigare inte funnits ett serveringstillstånd är det miljö och byggnämnden som är beslutsfattare i ärendet. Nämnden har sammanträde en gång i måndagen. Vid en sådan ansökan rekommenderar vi er att skicka in er ansökan i god tid till att ni avser öppna verksamheten.

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånd för pausservering, provsmakning och catering.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Registreringsbevis från Bolagsverket

Registreringsbeviset får inte vara äldre än tre månader gammalt och firmatecknare måste framgå.

Ägarförhållanden

Handlingar som styrker ägande eller styrelse.

 • Vid aktiebolag bifoga kopia på aktiebok eller handling som visar fördelning av aktierna.
 • Vid handelsbolag eller kommanditbolag bifoga kopia på bolagsavtal där man ser uppgift om andelsfördelning mellan ägarna.
 • Vid förening bifoga protokollsutdrag som visar styrelsens sammansättning.

Om företaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss lämnas in som visar vilka bolag som är ägare, hur stor andel de äger och vilka enskilda personer som slutligen är ägare.

Fullmakt

Om ombud anlitas ska du bifoga fullmakten.

Köpeavtal eller arrendeavtal tillsammans med eventuella bilagor och köpebrev

Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter och lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.

Hyresavtal för lokalen och godkännande från eventuell fastighetsägare

Om verksamheten är på allmän mark ska tillståndsbevis från polisen bifogas. Avtalen ska vara undertecknade av samtliga parter och lokalen måste vara godkänd för livsmedelsverksamhet.

Budget och finansieringsplan med redogörelse av kostnader, finansiering och lån

Detta kan behöva styrkas med följande:

 • låneavtal och kontoutdrag som visar att pengarna förts över
 • aktier (vid försäljning av aktie ska kontoutdrag från värdepapperskontot bifogas)
 • gåvor (bifoga gåvobrev samt kontoutdrag från givaren och från mottagaren för att visa att pengarna förts över)
 • arv (bifoga testamente, skifteshandling och kontoutdrag).

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivningen ska innehålla information om till exempel öppettider, åldersgränser, målgrupp och verksamhetens inriktning för dag- och kvällstid.

Planritning

Ritning över lokal och eventuell uteservering inklusive markerad serveringsyta.

Meny

För att få serveringstillstånd krävs ett varierat utbud av mat (förrätter, huvudrätter och efterrätter) under hela serveringstiden. Även ett varierat utbud av lättdryck krävs.

Serveringsansvariga

Vid godkänt kunskapsprov i alkohollagen bifoga intyg. Intyget får max vara fem år gammalt, i annat fall måste ett nytt kunskapsprov göras.

Beslut om registrering av livsmedelsverksamhet

Den som ska driva en livsmedelsverksamhet måste skicka in en anmälan om registring till kommunen. Kommunens beslut om registrering ska bifogas.

Tillståndsbevis från Polismyndigheten

Polistillstånd krävs vid uteservering.

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Miljö och byggavdelningen handlägger Växjö kommuns serveringstillstånd samt bedriver tillsynsarbete enligt alkohollagen. Alkoholhandläggarna har även ansvar för alla försäljning- och serveringsställen av folköl samt tillsyn genom informationstillsyn och kontrollköp.

Miljö och byggavdelningen handlägger även serveringstillstånd och anmälan om folköl samt bedriver tillsyn enligt alkohollagen för Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-27 om ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (§ 34 Dnr 2023-00589).

Avgifterna baseras, med få undantag, på en timtaxa på 885 kronor per handläggningstimme och handläggningstid för respektive ärendetyp.

Frågor om betalning

Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggarna genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till mbn@vaxjo.se.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd (tillståndsprövning)

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap, cateringverksamhet till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd – 10 620 kronor
 • Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid - 5 310 kronor
 • Nyansökan, tillstånd för cateringverksamhet om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen samt tillstånd för stadigvarande serveringstillstånd om sökande redan har cateringtillstånd - 5 310 kronor
 • Ansökan om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende uteservering, alkoholdryck och serveringstid samt tillfällig servering till allmänheten av den som har stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Ändringen avser en period på max 48 timmar. Ett tillfälle per ansökan och max tre tillfällen inom 12 månader från första tillfället – 885 kronor
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme - 5 310 kronor
 • Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta servering till allmänheten - 2 213 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering - 9 735 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 5 310 kronor
 • Ansökan om provsmakning (tillverkare) enligt 8 kap 7 § alkohollagen - 9 735 kronor

Tillfälliga tillstånd allmänheten

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift

 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar 1 dag - 553 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 1 - 4 dagar i följd - 4 425 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 5 dagar eller fler i följd - 5 310 kronor
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare - 4 425 kronor
 • Provsmakningstillstånd för tillverkare - 4 425 kronor
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme, avgift per tillståndshavare - 2 213 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället - 4 425 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår - 5 310 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 2 213 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 3 097 kronor

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift

 • Tillfälligt tillstånd - 2 655 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar - 553 kronor

Kunskapsprov - tre tillfällen

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet, 1 770 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 1 105 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning, 553 kronor.

Anmälan

 • Anmälan om ändring om driftsform om minst en person med betydande inflytande finns kvar - 5 310 kronor
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse med 50 procent eller mer - 5 310 kronor
 • Anmälan om ändrade ägarförhållande/styrelse med mindre än 50 procent, byte av driftsansvarig - 4 425 kronor
 • Anmälan provsmakning (tillståndshavare) - 664 kronor
 • Anmälan kryddning av snaps (tillståndshavare) - 664 kronor
 • Anmälan om lokal för catering (lokaler avsedda för allmänheten) - 885 kronor
 • Anmälan folköl detaljhandel/servering - 1 328 kronor
 • Anmälan minibar/rumsservering – 0 kronor
 • Anmälan om serveringsansvarig personal - 0 kronor

Restaurangrapporter, påminnelser

Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars dock senast 1 april – 2 213 konor

Avgifter för tillsyn

För tillsyn av serveringsställen med stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna sällskap tas en tillsynsavgift ut som är uppdelad i två delar: en fast årlig avgift och en rörlig avgift. För tillsyn kväll, helg, afton och helgdag tas en avgift ut med 1,5 gånger timtaxan.

Fast årlig avgift för tillsyn

I den fasta årliga avgiften ingår inre tillsyn enligt tillsynsplan (dvs. inte inre tillsyn på förekommande anledning), förebyggande tillsyn och rådgivning.

 • Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringstillstånd – 2 213 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid klockan 01.00 - 02:00 - 1 105 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid efter klockan 02:00 - 2 213 kronor
 • Tillsyn för detaljhandel/servering av folköl - 1 105 kronor

Rörlig tillsynsavgift

Utöver den fasta årliga avgiften tillkommer rörlig tillsynsavgift. Avgiften beräknas genom att handläggningstiden för tillsyn multipliceras med timtaxan, max två timmar per tillfälle. För tillsyn kväll, helg, afton och helgdag tas en avgift ut med 1,5 gånger timtaxan. Tillsynsfrekvens framställs i nämndens tillsynsplan.

Tilläggsavgift tillkommer för extra tillsyn på förekommande anledning som medför extra tillsyn utöver den planerade. Avgift för extra tillkommande tillsyn beräknas genom att den faktiska tidsåtgången för handläggning av ärendet multipliceras med timtaxan per timme. När extra tillsyn utöver den planerade inleds meddelas tillståndshavaren skriftligt om att extra tillsyn inleds samt att tillsynen debiteras enligt timdebitering för den faktiska handläggningstiden i ärendet.

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Den som bedriver servering har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid försäljning av folköl ska egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Om du inte är nöjd med miljö och byggavdelningens beslut om ditt alkoholtillstånd kan du överklaga det skriftligt.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att skriva beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Växjö kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö eller e-post mbn@vaxjo.se, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om avdelningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Miljö och byggnämnden måste ha tagit emot skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Hittar du inte det du söker?

Här finns fler e-tjänster och blanketter kopplade till alkoholservering.

Kontakta oss

För frågor kopplade till alkoholtillstånd, kontakta oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till mbn@vaxjo.se.

Uppdaterad: 27-mars-2024