Kommunens webbplatser

Trästaden Växjö

Växjö är på många sätt en trästad. Länge har Växjö varit känt som en kommun där det byggs mycket i trä och de senaste åren har över hälften av kommunala nybyggen varit träbaserade. Här drivs utvecklingen av skog och träindustrin framåt.

Växjö ligger mitt i, och utvecklas i samklang med, naturen. Växjö och universitetet har en särställning i Sverige när det gäller kompetens kring skog och trä. Detta gäller inte minst när det kommer till användningen av trä för byggnation av höga trähus. Här finns samarbeten och forskning som driver skog- och träindustrin framåt.

Framtidsbransch

I skog och trä ligger på många sätt framtiden då materialet är 100 procent förnybart. I takt med att plast fasas ut kommer mer fokus att hamna på att utveckla nya material och produkter ur bland annat träfiber, såsom textil och förpackningar.

Växjö kommun arbetar för att främja byggnationen i trä och hållbart byggande. De senaste åren har Växjö kommun byggt mer än 50 procent av de kommunala nyproduktionen med trästomme och har valt ut strategiska områden i detaljplaneringen där hus med trästomme premieras.

Kluster för utveckling

I Växjö finns The Bridge. The Bridge är en unik, långsiktig och strategisk investering i forskning och utbildning med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Satsningen möjliggörs genom ett partnerskap mellan Linnéuniversitetet, Södra och IKEA. Tillsammans skapar de en gemensam plattform för kunskapsutveckling för hållbar konkurrenskraft och bidrar till att ytterligare stärka Växjös position som trästad.

I Växjö finns också Smart Housing Småland där alla småländska län finns representerade tillsammans med träsektorn och arbetar för att driva forskning och utveckling inom branschen framåt.

Växjö kommun är drivande aktör i CBBT (Centrum för byggande och boende i trä), en forskningsstiftelse som ska stärka forskningen i trä samt samarbetet mellan näringsliv, kommun och akademi.

Stadsdelar i trä

I den södra delen av Växjö, mellan Växjösjön och Trummen, ligger Välle Broar som är ett av kommunens träbyggnadsområden. Här har det byggts bland annat studentbostäder, bostadsrättsföreningar, förskola men också idrottshallar, såsom Södras Climate Arena – en tennishall med passivteknik.

Trästaden på Växjö kommuns webbplats.

Som en del av Växjö kommuns miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö – Europas första moderna trästad.

Strategin ska leda till att fler väljer att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent. Från 2020 kommer vi kräva någon form av klimatdeklaration.

Det är hållbart att bygga i trä. Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp. Trä är ett förnybart och miljövänligt material. Det är även enkelt att arbeta med och lätt att transportera.

Ett hus har ett långt liv och för att bygga hållbart måste huset kunna leva länge. Det ska även orsaka så liten påverkan på miljön och människan som möjligt. Ett hus i trä binder koldioxid och minskar användningen av koldioxid jämfört med stål och betong. Träbyggnation har även lägre energianvändning än byggande i andra material.

Grundprincipen är att Växjö kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala lokaler och bostäder, samt i de kommunala utomhus- och inomhusmiljöer som byggs. Växjö kommunkoncerns målsättning att öka träbyggandet ska huvudsakligen ske genom att:

  • Till 2020 ska 50 procent av all nybyggnation vara träbaserad. Det ses som positivt om någon form av redovisning av klimatpåverkan kan inkluderas redan innan 2020.
  • Från 2020 ska 50 procent av all nybyggnation vara träbaserad och ska även inkludera någon form av redovisning av klimatpåverkan (klimatdeklaration).
  • Från 2022 ska prioritet ges till nybyggnation med minst klimatpåverkan från stomme och bärande delar (genom användning av LCA/EPD1, eller liknande) .
  • Från 2025 ska prioritet ges till nybyggnation med minst klimatpåverkan från hela byggnationen (genom användning av LCA/EPD, eller liknande.

Växjö kommun arbetar tillsammans med näringslivet för att bli klimatneutrala till 2030. Växjö deklarationen är ett skriftligt åtagande från externa aktörer. Växjö kommun blir grönare och tar offensiv position.

Hållbara Växjö 2030

Uppdaterad: 30-maj-2024